CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN SỐ 2024

05/04/2024 09:10

Với mục đích quan trọng nêu trên ngày 14/7/2023, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định Ban hành Phương án Điều tra dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu; Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01/4/2024; Thời gian: Điều tra viên thực hiện đi thu thập thông tin từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 20/4/2024. Để đảm bảo chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời Đảng, Lãnh đạo Chính quyền các cấp và người dùng tin; Kính mong toàn thể Nhân dân quan tâm, phối hợp “CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC” cho điều tra viên “LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN”