Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện Thường Tín.

22/05/2024 07:56

theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển của đất nước và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; làm cho bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách; góp phần tiết kiệm chi ngân sách, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân.

UBND huyện Thường Tín vừa có Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của huyện Thường Tín. Công thông tin điện tử xã Ninh Sở xin đăng toàn bộ Dự thảo Đề án trên.

+ Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của huyện Thường Tín: Tại đây