Từ ngày 01/6/2024: Hà Nội triển khai thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa

24/06/2024 09:17

UBND xã Ninh Sở thông báo công khai quy trình thực hiện phương thức thanh toán
phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận một UBND xã Tiên Phong
kể từ ngày 01/06/2024 cụ thể như sau:

(Có phụ lục quy trình thực hiện kèm theo)

Trên đây là thông báo công khai quy trình thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ
phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND xã Ninh Sở.
Giao trưởng bộ phận một cửa trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc thu phí, lệ phí không
dùng tiền mặt.
Giao Ban biên tập xã Ninh Sở tổ chức đăng tải quy trình thanh toán không dùng tiền
mặt trên trang thông tin điện tử xã Ninh Sở, tổ chức niêm yết tại bộ phận một cửa UBND xã.
Giao đài truyền thanh xã, các ông bà trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh xã việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt áp dụng từ ngày
01/6/2024 để cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết TTHC được biết và tổ chức thực hiện.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
BẰNG MÃ QR ĐỘNG TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

Các đơn vị cài đặt thêm phần mềm kết nối với Dịch vụ công của Hà Nội (đã có sẵn
cổng kết nối API trên DVC chờ kết nối) để dữ liệu từ cổng DVC được mã hóa thành mã QR
tương ứng với mỗi hồ sơ cụ thể. Các thao tác của cán bộ hoàn toàn thực hiện trên cùng màn
hình của Dịch vụ công cụ thể như sau:
Bước 1: Công dân cung cấp thông tin thủ tục hành chính cần giải quyết.
Bước 2: Cán bộ nhập thông tin lên hệ thống Dịch vụ công của Hà Nội và chọn thanh
toán mã QR (Thông tin sẽ tự động chuyển sang hệ thống sinh mã).
Bước 3: Cán bộ kiểm tra thông tin hồ sơ và ấn tạo QR thanh toán.
Bước 4: Mã QR hiển thị trên 2 màn hình (máy tính của cán bộ và màn hình tương tác
của công dân)
Bước 5: Công dân dùng bất kỳ ứng dụng Ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã thanh
toán.
Bước 6: Hệ thống hiển kết quả thanh toán thành công trên màn hình của Cán bộ và
màn hình tương tác của công dân.